กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

บุคลากรฝ่ายแต่งตั้ง

  • ผู้กำกับการฝ่ายแต่งตั้ง

  • รองผู้กำกับการฝ่ายแต่งตั้ง

  • งานแต่งตั้งระดับสารวัตรขึ้นไป

  • งานแต่งตั้งระดับรองสารวัตรลงมา

 
 ด่วนที่สุด การแต่งตั้ง ด.ต.อายุ 53 ปี เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดห้วงเวลาส่งบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2557 ครั้งที่1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.57) 
  คู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม speexx 
 การจัดทำบัญขีขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ เม.ย.2557
     แบบฟอร์มบัญชีขอพระราชทานยศ
 ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 และการเรียกบัตรประจำตัวครอบครัวคืน พ.ศ. 2556  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและคำขอมีบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1  
 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 801/2556 ลง 27 ธ.ค.2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
 แนวทาง/เอกสารการทำบัตรประจำตัวครอบครัวฯ [แบบฟอร์มคำขอมีบัตรและแบบมีบัตร สามารถพิมพ์ข้อมูล (ชื่อ - สกุล) ในบัตรได้]
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวครอบครัวฯ
     ด้านหน้า
     ด้านหลัง
     คำอธิบายในการพิมพ์แบบบัตรประจำตัวครอบครัว

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 
 กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ 
 โปรแกรมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
 ประกาศผลสอบข้อเขียนในการคัดเลือกทายาทกลุ่มทีได้รับความชอบกรณีพิเศษที่ภารกิจและพฤติกรรมที่ปฎิบัติอันเป็นเหตุให้เสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ อันเนื่องจากปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ(กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเป็นต้น) ระดับปริญาตรี 
 ประกาศผลสอบข้อเขียนในการคัดเลือกทายาทกลุ่มทีได้รับความชอบกรณีพิเศษที่ภารกิจและพฤติกรรมที่ปฎิบัติอันเป็นเหตุให้เสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ อันเนื่องจากปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ(กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเป็นต้น) ระดับต่ำกว่าปริญาตรี